Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesta sblížení

Projekt nese od svého vzniku název: „Cesta sblížení“ – návrat ke kořenům sounáležitosti s přírodou, sblížení lidí při společné práci, sblížení s bývalými rodáky.

Neuváženým a neodborným zásahem došlo v devadesátých letech minulého století k masivní devastaci zeleně při silnici III. třídy III/203-13 „Na Lhotské“, zde vysazené stromořadí bylo z nepochopitelných důvodů vykáceno a výrazný krajinotvorný prvek byl zcela zničen. Tento stav byl podnětem ke stanovení jednoho z našich dílčích cílů. Záměrem Spolku se stalo vysazené nových kvalitních dřevin a znovuvytvoření zaniklého stromořadí za účasti široké veřejnosti. Základní filozofií projektu je tzv. adoptování stromů, kdy jedinec, rodina či organizace vysadí a následně pečuje o „svůj“ konkrétní vysazený strom. Vzniklé stromořadí se tak stalo významným prvkem v krajině s výrazným vlivem na zlepšení životního prostředí. K celému projektu je vedena kronika, která je k dispozici a nahlédnutí v sídle Spolku za obnovu obce Hněvnice.
Projekt byl realizován ve třech etapách:
1)      V první etapě dokončené v roce 2004 byla Spolkem obnovena drobná sakrální stavba – kaplička. Více viz Menu/Kaplička sv. Víta.
2)      V roce 2006 byla zahájena etapa číslo dvě. V této etapě, podpořené Nadací Partnerství, bylo místo podél silnice „Na Lhotské“ zbaveno náletových dřevin a následně vysazeno celkem 64 ovocných stromů. Na této etapě se podílelo celkem 52 osob, i z řad bývalých rodáků obce žijících v současnosti v SRN. Všichni zúčastnění obdrželi „pamětní dekret“ ke svému vysazenému stromu. Jedním z majitelů dekretu je dokonce občan USA.
3)      Třetí etapa byla realizována díky příspěvku z grantového programu RWE Transgas Net, s.r.o. V průběhu této etapy byly vysazeny další ovocné stromy, renovovány dvě drobné stavbičky lidové architektury (sakrální křížky) při silnici „Na Lhotské“, osazen odpočinkový mobiliář a zhotoven informační panel.
Zvláštní poděkování patří všem realizátorům akce, a zejména pak společnosti RWE Transgas Net s.r.o., Nadaci Via Foundation, Nadaci Partnerství a paní Elizabeth Oster se Spolku bývalých obyvatel obce Hněvnice.

cesta-b..jpg